Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Kuidas toetust taotleda?

Taotlus toetuse saamiseks ja projekti kirjeldus esitatakse KredExi kinnitatud vormil.
Taotlusvorm (mobiilse töötaja sihtgrupp, sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp) koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExi e-keskkonna kaudu www.ekredex.ee või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile yyrielamu at kredex dot ee või allkirjastatult posti teel. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev. Taotlusvooru algus- ja lõppkuupäevast ja toetuse andmise üldtingimuste kättesaadavusest informeerib KredEx taotlejaid oma veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 60 kalendripäeva enne taotlusvooru alguskuupäeva. Taotlusvoor on avatud iga kord vähemalt 60 kalendripäeva.

 

 

 

Millised on peamised nõuded taotlusele?

 • taotluses sisalduv projekti kirjeldus ja projekti oodatavad tulemused vastavad määruse eesmärkidele;
 • taotlus ja projekti kirjeldus on esitatud KredExi kinnitatud vormil;
 • taotlus on esitatud määruses ettenähtud korras;
 • toetust taotletakse määruse kehtestatud toetatavatele tegevustele ja kuludele;
 • taotletava toetuse suurus ei ületa määruse kehtestatud toetuse määra ega toetussummat;
 • taotluses sisaldub projekti kogueelarve kululiikide lõikes ning on eristatud abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud;
 • taotlus sisaldab ülevaadet projekti kõigist rahastamisallikatest ning juhul, kui taotleja on projektile või projekti tegevustele taotlenud ja saanud toetust samal ajal mitmest meetmest või muust riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahendist, peab taotleja esitama taotluses sellekohase teabe;
 • taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
 • taotluse on allkirjastanud taotleja esindaja või taotleja volitatud esindaja.
   

Taotluse lisadokumendid

 • volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
 • taotleja kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta;
 • taotleja otsus olemasoleva korterelamu ümberehitamise või üürielamu püstitamise kohta;
 • püstitatava üürielamu puhul kinnistusraamatu väljavõte kinnistu kuuluvuse kohta, kui kinnistusraamatus pole vastavad andmed kättesaadavad;
 • ümberehitatava korterelamu puhul kinnistusraamatu väljavõte korteriomandite kuuluvuse kohta, kui kinnistusraamatus pole vastavad andmed kättesaadavad;;
 • taotleja arengukava või eelarvestrateegia, mille alusel on võimalik hinnata kavandatava investeeringu vastavust arengukava strateegilistele eesmärkidele, või viide sellele juhul, kui vastav teave on avaldatud taotleja veebilehel;
 • üürielamu ruumimõju kirjeldus ümbritsevale keskkonnale;
 • investeeringu majanduslik analüüs (mobiilse töötaja sihtgrupp);
 • Investeeringu majanduslik analüüs (sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp);
 • mobiilse töötaja sihtgrupi puhul investeeringu tasuvusanalüüs;
 • üürileamu eelprojekt;
 • ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste puhul projekti teostamise nõusolekut kinnitavad volikogu otsused.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.