Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Toetuse taotlemine

Taotlus toetuse saamiseks esitatakse KredExi kinnitatud vormil. Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse digitaalselt allkirjastatuna KredExi e-teeninduse kaudu või e-kirjaga paneelid at kredex dot ee. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB. Kõige mugavam on saata vajalikud dokumendid läbi KredExi e-teeninduse.

Taotluse lisadokumendid on:

 • energiatootmisseadme ja selle paigaldamise hinnapakkumused;
 • andmed kinnistu ja selle oluliseks osaks oleva hoone kuuluvuse kohta, kui kinnistusraamatus ei ole vastavad andmed kättesaadavad;
 • kohaliku jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine;
 • energiatootmisseadme eeldatava aastase energiatoodangu andmed;
 • energiatootmisseadme paigaldamise projekt;
 • hoone energiamärgis (elamu korral);
 • määruse § 8 lõike 2 punktide 1 ja 2 kohased tarbimiskoha elektri tarbimise andmed.

Nõuded toetuse objekti hinnapakkumusele

 • Taotleja peab olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused, milles sisaldub tehniline spetsifikatsioon (edaspidi hinnapakkumus). Hinnapakkumused peavad olema pakkujatelt võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega, need peavad võrdlemisel olema kehtivad ja tehtud ettevõtjate poolt, kellel on õigus vastavas valdkonnas tegutseda.
 • Hinnapakkumus peab olema pakkuja poolt allkirjastatud ning sisaldama taotleja nime, pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning kavandatava tegevuse ja energiatootmisseadme käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.
 • Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla ebamõistlikult kõrge võrreldes sarnase tegevuse ja energiatootmisseadme tavalise hinnaga. Ebamõistlikult kõrgeks loetakse hinnapakkumus, mille hind on vähemalt 20 protsenti kõrgem kui sarnase energiatootmisseadme või tegevuse maksumus.
 • Väljavalitud hinnapakkumus peab olema põhjendatud.
 • Taotleja ja hinnapakkumuse tegija ning nende osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda teineteise juhatusse või nõukokku.
 • Hinnapakkumuse tegija ega tema osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkumuse tegija äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkumuse tegija juhatusse või nõukokku.
 • Energiatootmisseadme soetamisel müüja peab tagama vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Energiatootmisseade peab omama CE-sertifikaati.
 • Energiatootmissüsteem peab võimaldama tarbimiseks toodetud energiatoodangu andmete mõõtmist ja salvestamist ning vastama võrguettevõtja poolt kehtestatud nõuetele.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

 • Toetuse määr on kuni 30% meetme raames toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast, kuid mitte enam kui 30 000 eurot taotleja kohta.
 • Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust kokku rohkem kui 30 000 eurot.
 • Toetuse andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.
 • Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.
 • Taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada 200 000 eurot.

 Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood

 • Enne KredExile taotluse esitamist taotleja kantud tegevuste ja võetud kohustuste kulu ei ole abikõlblik, välja arvatud projekteerimise kulu, mis on abikõlblik alates määruse jõustumisest.
 • Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.
 • Toetatavate tegevuste teostamisaega on KredExil võimalik pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra põhjendatud juhul taotleja avalduse alusel tingimusel, et projekti elluviimisel saavutatav tulemus ei halvene.

 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.