Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Maksuvaba tulu arvestamine väljamakstud toetuse puhul

SA KredEx on kohustatud makstavalt toetuselt tasuma tulumaksu, mis on seotud toetuse taotlusel esitatud arvelduskonto omanikuga. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada Teie maksuvaba tulu suurust. Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta. Lisainfot uue maksusüsteemi ja oma tulude arvestamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu.

Elektripaigaldiste renoveerimise toetus

Toetuse eesmärgiks on Tallinnas vanal pingesüsteemil (3x220V) olevate hoonete elektripaigaldiste renoveerimise osaline riiklik toetamine selliselt, et hooned viiakse üle uuele 3x230/400V pingesüsteemile.

Taotlejaks on Tallinna linna korteriühistud ja –ühisused ning väikeelamute omanikud, mittetulundusühingud, kelle hooneid varustatakse elektriga vanal pingesüsteemil, mis asuvad Elektrilevi OÜ võrgupiirkonnas. 

Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

Ehitustööd vanal pingesüsteemil olevate korterelamu elektripaigaldiste üldosa asendamiseks nõuetekohase uue pingesüsteemi vastu, sealhulgas: maanduse, peajaotuskilbi ja magistraalkaablite ehitamine kuni korteriteni; üldvalgustuse toitekaablite ehitamine koridori ja keldri üldvalgustuse toite väljaehitamiseks; korterite elektripaigaldiste ühendamine elektripaigaldise üldosaga senistes ühenduskohtades;arvestite teisaldamine korteritest üldkasutatavasse ruumi (erijuhtudel teisaldamist ei toimu, kui puudub nende paigaldamiseks vaba pind).
Ehitustööd vanal pingesüsteemil oleva väikeelamu peajaotuskilbi ja maanduse asendamiseks nõuetekohase pingesüsteemi vastu.
Ehitustööde läbiviimiseks vajaliku elektriprojekti koostamisega seotud kulu juhul, kui ehitustööd teostatakse sama toetuse taotluse raames.
Toetuse määr on kuni 50% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne võimalik toetussumma taotleja kohta on:

kuni kümne korteriga korterelamu puhul kuni 300 eurot korteri kohta;
üle kümne korteriga korterelamu puhul kuni 250 eurot korteri kohta;
mittetulundusühingud kuni 7 000 eurot kogu hoone kohta.
Meetme raames on taotlejal kohustus teostada toetatavad tegevused 8 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

Toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Miks renoveerida?

Ebakvaliteetne elektrivarustus või voolust sootuks ilmajäämine pole ainsad põhjused miks tasub süsteem renoveerida – vanad elektripaigaldised võivad ohtlikud olla! Vana pingesüsteemiga elamute elektripaigaldiste juhtmete isolatsioon on kahjustatud, põhjustades elektrikatkestusi ning tuleohtu.

Olulisemad põhjused, miks minna üle uuele pingesüsteemile:

 • Väheneb elektri- ja tuleõnnetuste oht.
 • Uue pingesüsteemi rikkevoolukaitse aitab tõhusalt vältida elektrilöögi ohtu.
 • Sama peakaitsmega on võimalik tarbida kordades suuremat võimsust – enam ei löö korgid mitmeid elektriseadmeid korraga kasutades välja.
 • Vähem pingekõikumisi pikendab seadmete eluiga.
 • Saate uue elektrisüsteemi kuni 50% soodsamalt!

Elektrilevi pakub huvilistele ka konsultatsiooni ja on igakülgselt valmis Teile nõu andma ja kohtuma eelnevalt kokkulepitud ajal Kadaka tee 63. Konsultatsiooniga ja tehniliste tingimuste hankimisel on Teile abiks Elektrilevi juhtivspetsialist Tiit Toots, tiit dot toots at elektrilevi dot ee.

 

Kuidas elektripaigaldiste renoveerimise toetust taotleda?

1Võtke tehnilised tingimused Elektrilevilt

2Tellige elektriprojekt

3Esitage taotlus toetuse saamiseks

6Esitage väljamakse taotlus

5Võtke Elektrilevilt kinnitus uuele pingesüsteemile ülemineku kohta

4Teostage elektritööd pärast otsuse saamist

Esimese sammuna palume ühendust võtta Elektrileviga ning küsida neilt tehnilised tingimused. Seda saate teha kas helistades telefonil 777 1545 või saates kirja aadressile info at elektrilevi dot ee

Kui olete Elektrilevilt tehnilised tingimused saanud, tuleks järgmise sammuna tellida elektriprojekt ning alles seejärel esitada KredExile taotlus toetuse saamiseks.

Olgu öeldud, et te ei pea ise enne toetuse väljamakset kandma 100% tööde maksumusest. Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, objekt korrastatud, vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Arvestades, et maja tuleb igal juhul viia uuele pingesüsteemile, tähendab toetusega renoveerimine teile vaid ühte lisategevust - tuleb esitada toetuse taotlus.

Taotlusvorm koos lisadokumentidega esitatakse KredExile kas digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile elekter at kredex dot ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana. Paberkandjal esitatud taotlus peab laekuma suletud ümbrikus, saadetuna tähitud kirjana aadressil SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge „Vana pingesüsteemi uuendamine”. Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid, puuduste korral antakse nende kõrvaldamiseks tähtaeg pikkusega kuni 10 tööpäeva. Puuduste mitte kõrvaldamisel, sh lisadokumentide esitamata jätmisel tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

Vajalikud vormid, lisadokumendid ja juhend

Taotlusvorm koos järgnevate lisadokumentidega:

 • ehitusseadustiku kohane elektriprojekt või tabel tehtavate tööde mahtude ja ühikhindade kohta;
 • projekti/tööde eelarve;
 • projekti/tööde elluviimise ajakava ;
 • vähemalt kolm hinnapakkumust koos tööde mahtude kirjeldusega ja viide valitud ehitustööde teostaja kohta;
 • kinnistusraamatu väljavõte korteriomandite kuuluvuse kohta;
 • taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 • vajadusel Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
 • Elektrilevi OÜ poolt taotlejale kirjalikult pärast 01.03.2015. aastal väljastatud tehnilised tingimused, kus on sätestatud ka ELV uue pingesüsteemiga võrgu valmisolek ja uue sisestuskaabli olemasolu või selle paigaldamise aeg,
 • omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas krediidiasutuse laenuotsuse koopia või taotleja panga kontojäägi väljavõte, mis näitab, et osas, mida toetus ei kata, on nõutud summa olemas);
 • valitseja poolt esitatud taotluse puhul korteriomanike volitus;
 • korteriühistu, elamuühistu ja korteriühisuse puhul kehtiv üldkoosoleku otsus;
 • mittetulundusühingute puhul kehtiv üldkoosoleku otsus ehitustööde teostamise ja omafinantseeringu rahastamise kohta.

Toetuse taotlemise juhend
Taotluse vorm
Väljamakse taotluse vorm 

Lõpparuande vorm
Toetust tutvustav voldik (PDF)

Kontakt

 Elektripaigaldiste renoveerimise toetust puudutavates küsimustes pöörduge palun meie spetsialistide poole.

 • Heikki Parve

  Energiasäästu projektijuht

  +372 667 4114

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.