Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Nõuded taotlejale

1. Toetuse taotleja on üksikvanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendajad, kasuvanemad, eestkostjad ja/või võõrasvanemad, kelle leibkonda kuulub vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a) taotlejaga samal elamispinnal elavat, taotleja praegusest või varasemast kooselust pärinevat bioloogilist / lapsendatud / eestkostel olevat / või hoolduslepingu alusel kasvavat last, s.h lapsed, kellele on arstliku ekspertiisi otsusega määratud raske või sügav puue.

NB! Juhul, kui leibkonnas on kaks vanemat, käsitletakse neid koos taotlejana, mõlemad peavad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ning esitama taotluse ühiselt.

Taotleja leibkonna liikmete hulka arvestatakse ka taotleja leibkonnas elavad ja taotlemise mõistes  täiendavateks leibkonna liikmeteks nimetatavad isikud.

Taotleja leibkonna, puuetega laste ja täiendavate leibkonnaliikmete kohta saate täpsemalt lugeda siin.

2. Taotleja kõik leibkonna liikmed (k.a täiendavad leibkonnaliikmed) on registreeritud rahvastikuregistris  toetuse aluseks olevale elamispinnale. Eluaseme soetamisel, poolelioleva eluaseme püstitamisel või elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimisel peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, kus reaalselt elatakse. Nõue ei kehti taotleja leibkonnas kui kasuperes kasvavate laste kohta. Leibkond peab moodustama ühise majapidamise (ühine eluruum, eelarve, toit jne). Rahvastikuregistri andmeid saate kontrollida www.eesti.ee.

Elukoha registreeringu kohta saate täpsemalt lugeda siin.

3. Taotleja leibkonna 2017. aastal saadud maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta kuus ei ole suurem kui 355 eurot kuus v.a. eelnevalt eraldatud kodutoetus.
Maksustatava  tulu (bruto tulu, millelt on maksud maha arvestamata) hulka arvestatakse leibkonna kõikide täisealiste liikmete (k.a täiendavad leibkonnaliikmed) poolt füüsilise isikuna Eestis ja/või mitteresidendina välisriigis saadud tulu, ettevõtlustegevuse tulemusel saadud dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed.
Sissetulekute tõendamiseks esitatakse KredExile taotleja kõikide täisealiste leibkonnaliikmete maksuandmete tõendid ja/või välisriigi maksuameti poolt väljastatud füüsilise isiku tuludeklaratsioon(id).
Maksustatava tulu ja maksuandmete tõendi kohta saate täpsemalt lugeda siin.

4. Taotleja või tema kuni 15-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik või kaasomanik.
Ehitamisega seotud tegevuste korral on võimalik toetust taotleda taotleja või tema kuni 15.aastase lapse omandis või kaasomandis oleva elamispinna püstitamiseks, ümberehitamiseks või renoveerimiseks (s.h tehnosüsteemid).
Täiendavale leibkonnaliikmele (nt leibkonnas elavale taotleja vanemale või täisealisele lapsele) või kolmandatele isikutele kuuluvale eluasemele toetust taotleda ei saa.
Kaasomandi korral saab toetust taotleda vastavalt taotlejale või tema kuni 15-aastasele lapsele kuuluva eluaseme kaasomandiosa suurusele (v.a. arvatud juhul, kui kaasomanik on teine vanem). Kaasomandi korral peab kaasomanike vahel olema seatud notariaalne kasutuskord, mis esitatakse KredExile taotluse lisana. Notariaalse kasutuskorra puudumisel esitatakse kaasomanike vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe kaasomandiosade kasutamise kohta koos eluruumide plaaniga, võttes arvesse, et toetuse eraldamisel on toetuse väljamaksmise eeltingimuseks notariaalse kasutuskorra seadmine.
Kaasomandi korral arvestatakse taotletava toetuse määr toetusealuse projekti maksumusest (mitte taotletava toetuse summast).   

5. Taotleja ja/või tema kuni 15-aastase lapse omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad  korteriomandid või majaosad, mis on omavahel ühendatud või juhul, kui toetust taotletakse nimetatud elamispindade ühendamiseks. Omandite arvu määramisel ei võeta arvesse eluruumina kvalifitseeruvat kinnisasja, mille taotleja on omandanud pärandvara ühisuse teel ehk pärandi on vastu võtnud mitu pärijat, kes saavad teha pärandvaraga tehinguid üksnes ühiselt.

Eluruumina kvalifitseeruva või mittekvalifitseeruva lisakinnisvara kohta saate täpsemalt lugeda siin.

6. Taotlemise õiguse tekkimiseks ei saa eluaseme omanikust taotlejaks olla isik:
- kellel on krediidiinfo andmetel võlgnevusi (maksehäireid) suuremas summas kui 1500 eurot;
- kelle vastu on algatatud täitemenetlus(ed) võlgade katteks;
- kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks.
- kelle omandis ja toetuse aluseks olevale eluasemele on kinnistusraamatus seatud piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget jne.

Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata juhul, kui:

- toetusealune elamispind kuulub taotleja kuni 15-aastase lapse omandisse või eluase soetatakse taotleja kuni 15-aastase lapse omandisse;
-  tegemist on abikaasade lahusvaraga, abikaasade vahel on sõlmitud abieluvaraleping ning toetusealune elamispind kuulub abikaasale, kes on eelnimetatud piirangutest vaba;

Täitemenetluste ja võlgnevuste kohta saate täpsemalt lugeda siin.

7Taotleja vastu ei ole algatatud või läbi viidud varasemalt eraldatud kodutoetuse tagasinõude menetlust.

8. Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab ületama  toetuse eraldamisel taotluse rahuldamise otsuses märgitud kohustuste täitmise tähtaega (taotlemisel vähemalt 3 aastat). Nõue kehtib taotlejatest Euroopa Liidu või muu välisriigi kodanikele, kes elavad Eesti Vabariigi territooriumil kehtiva elamisõiguse või elamisloa alusel.

Nõuetele mittevastamine
Kui taotleja ei vasta ühele või mitmele eelnimetatud tingimusele, peab taotleja leidma võimaluse viia taotleja nõuetega vastavusse enne taotluse esitamist.
Juhul, kui tingimustele mittevastav taotlus KredExile siiski esitatakse ning puudused ilmnevad taotluse menetlemisel, teavitatakse taotlejat nendest e-kirja teel. Puuduste  likvideerimiseks antakse taotlejale aega kuni 10 tööpäeva alates puuduste teatavakstegemise kuupäevast.
Juhul, kui taotleja ei ole taotlusele märgitud kontaktandmetel kättesaadav või puuduseid ei likvideerita antud tähtajaks, tunnistatakse taotlus tingimustele mittevastavaks ning taotlus lükatakse tagasi.

Tagasi kodutoetuse esilehele
Korduma kippuvate küsimustega saate tutvuda siin.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.